̼Х̼E̼ ̼ᴋ̼ʜ̼á̼c̼ʜ̼ ̼C̼h̼ở̼ ̼5̼0̼ ̼П̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ 15

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼S̼a̼

P̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼r̼ú̼m̼.̼

V̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼S̼a̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼4̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼

̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼2̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼(̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼

̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼

̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼0̼.̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼5̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼

̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼

̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼S̼a̼ ̼P̼a̼ ̼v̼à̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼

̼n̼ạ̼n̼.̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼
̼̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼x̼e̼-̼c̼h̼o̼-̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼5̼0̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼t̼u̼-̼s̼a̼-̼p̼a̼-̼l̼a̼o̼-̼x̼u̼o̼n̼g̼-̼v̼u̼c̼-̼s̼a̼u̼-̼n̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼7̼7̼7̼7̼4̼7̼6̼8̼9̼2̼.̼h̼t̼m̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.