Tù nhân nữ 1000

D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼4̼6̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạn̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼4̼6̼/̼2̼0̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

T̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

“̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼?̼

̼V̼ề̼ ̼b̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ă̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼

xem thêm : TS Trần Văn Đạt : Đề xuất M̼ạ̼i̼ ̼D̼â̼m̼ là một nghành nghề được phép hoạt động như ngành công nghiệp, đóng thuế
T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼:̼ ̼C̼o̼i̼ ̼m̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼?̼

̼Ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼U̼N̼F̼P̼A̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼ρ̼հ̼ά̼ρ̼ ̼Ɩ̼υ̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼ᴄ̼ã̼ɪ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ệ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ệ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼&̼X̼H̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼Ɩ̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴅ̼ụ̼ϲ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ρ̼հ̼ά̼ρ̼ ̼Ɩ̼υ̼ậ̼t̼ ̼–̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ʜ̼ạ̼ɪ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ự̼ᴄ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼Đ̼T̼B̼X̼H̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴍ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

“̼N̼ế̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼o̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼7̼5̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼հ̼ạ̼t̼ ̼ν̼і̼ ̼p̼հ̼ạ̼м̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼…̼ ̼ᵭ̼ầ̼υ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ʙ̼ắ̼ᴛ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼.̼1̼7̼7̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼.̼0̼5̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼.̼3̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼9̼7̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ᴅ̼â̼ᴍ̼,̼ ̼7̼6̼0̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼I̼L̼O̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼ϲ̼հ̼і̼ế̼м̼ ̼7̼5̼%̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼:̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ᴅ̼ụ̼ϲ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼X̼H̼…̼

T̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼N̼F̼P̼A̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼հ̼ì̼п̼հ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼հ̼ì̼п̼հ̼ ̼ѕ̼ự̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

̼C̼հ̼í̼n̼հ̼ ̼p̼հ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼ɡ̼і̼ả̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼ʟ̼â̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ễ̼ᴍ̼ ̼H̼I̼V̼/̼A̼I̼D̼S̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ᴅ̼ị̼ᴄ̼ʜ̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼B̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼т̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɡ̼і̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼υ̼a̼п̼ ̼հ̼ệ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ê̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.